• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
2971 А/02 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх, газар ашиглах зориулалт өөрчлөх тухай 2016-01-06 ҮЗЭХ
2972 А/35 Сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний дүнгийн тухай 0201-01-24 ҮЗЭХ
2973 A/439 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 0020-09-28 ҮЗЭХ
2974 A/438 хөрөнгө зарцуулах тухай 0020-09-28 ҮЗЭХ
2975 A/437 төсвийн хуваарь өөрчлөлт оруулах тухай 0020-09-28 ҮЗЭХ
2976 A/437 төсвийн хуваарь өөрчлөлт оруулах тухай 0020-09-28 ҮЗЭХ
2977 A/436 тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай 0020-09-28 ҮЗЭХ
2978 A/434 газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 0020-09-28 ҮЗЭХ
2979 А/6320 0000-00-00 ҮЗЭХ
2980 А/568 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
2981 А/442 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
2982 А/363 0000-00-00 ҮЗЭХ
2983 А/331 Хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
2984 А/265 0000-00-00 ҮЗЭХ
2985 А/203 0000-00-00 ҮЗЭХ
2986 А/110 Хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
2987 А/100 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
2988 A/74 0000-00-00 ҮЗЭХ
2989 A/533 нэм 0000-00-00 ҮЗЭХ
2990 A/207 0000-00-00
2991 A/154 0000-00-00 ҮЗЭХ
2992 A/154 Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
2993 A-96 Хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
2994 A-542 2019-2021 онд Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн "Цэргийн дүйцүүлэх албаны бэлтгэл сургалт"-ыг зохион байгуулж явуулах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ