• Албан ёсны цахим хуудас
Албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагаа
Нэр Хавсралт
1 Өвөрхангай аймгийн Архивын тасгаас 2020 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө татах
2 Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар татах
3 Төрийн Архиваас үзүүлэх үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай татах
4 Архивын ерөнхий газраас зохион байгуулагддаг архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 2019 оны сургалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орлоо татах
5 Цахим-Архив дэд хөтөлбөр батлах тухай татах
6 Засгийн газрын 2016 оны 71 дүгээр тогтоол /Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай/ татах
7 Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн дөрөвдүгээр үе шат татах
8 Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг дүгнэх үзүүлэлт, аргачлал татах
9 Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт хамрагдах байгууллагуудын жагсаалт татах
10 Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах хуваарь татах
11 Улсын үзлэг зохион байгуулах төв комиссын бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай татах
12 Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай татах
13 Архивын хөмрөгийн жагсаалт татах
14 Архивын лавлагаа /лавлагаа хүсэгчдэд зориулав/ татах
15 Хэвлэмэл хуудасны эх бэлтгэлд хяналт тавих, хэвлүүлэх зөвшөөрөл олгоход анхаарах асуудлууд /зөвлөмж/ татах
16 Хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх, хадгалах журам батлах тухай татах
17 Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журмыг шинэчлэн батлах тухай татах
18 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажлыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай /албан даалгавар/ татах
19 Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм, норматив батлах тухай татах
20 Журам шинэчлэн батлах тухай /тушаал/ татах
21 Архивын баримт бүрдүүлэх арга хэмжээний тухай /захирамж/ татах