• Албан ёсны цахим хуудас
Төсвийн гүйцэтгэл
Нэр Хавсралт
1 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
2 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
3 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
4 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
5 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
6 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
7 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
8 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
9 Төсвийн байгууллагуудын 2020 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
10 Төсвийн байгууллагуудын 2019 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
11 Төсөвт байгууллагуудын 2019 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
12 Төсөвт байгууллагуудын 2019 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
13 Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тайлан-2019 он татах
14 Тєсвийн байгууллагуудын 2019 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
15 Тєсвийн байгууллагуудын 2019 оны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
16 Тєсвийн байгууллагуудын 2019 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
17 Тєсвийн байгууллагуудын 2019 оны 6 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
18 Тєсвийн байгууллагуудын 2019 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
19 Тєсвийн байгууллагуудын 2019 оны 4 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
20 Тєсвийн байгууллагуудын 2019 оны 3 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
21 Тєсвийн байгууллагуудын 2019 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
22 Тєсвийн байгууллагуудын 2019 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
23 Тєсвийн байгууллагуудын 2018 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
24 Тєсвийн байгууллагуудын 2018 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
25 Тєсвийн байгууллагуудын 2018 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
26 Тєсвийн байгууллагуудын 2018 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
27 Төсвийн байгууллагуудын 2018 оны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
28 Төсвийн байгууллагуудын 2018 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
29 Төсвийн байгууллагуудын 2018 оны 6 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
30 Төсвийн байгууллагуудын 2018 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
31 Аж ахуй нэгж байгууллагуудын 2017 оны гүйцэтгэл татах
32 Төсөвт байгууллагуудын 2018 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
33 Төсөвт байгууллагуудын 2018 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
34 Төсөвт байгууллагуудын 2018 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
35 Төсөвт байгууллагуудын 2018 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах