• Албан ёсны цахим хуудас
СТРАТЕГИ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ, ЗАГВАР

Стратеги болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал, заавар батлах тухай Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 оны 47 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ харна уу.


Страгеги төлөвлөгөөний загварыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.


Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загварыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.


Байгууллагын хагас, бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлангийн загварыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.


Нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар /1-р хагас жил/ -ыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.


Нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар /2-р хагас жил/ -ыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.


Нэгжийн улирлын гүйцэтгэлийн тайлангийн  загварыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.


Нэгжийн  хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлангийн загварыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.


Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загварыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.


Төрийн албан хаагчийн сарын ажлын гүйцэтгэлийн тайлангийн загварыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.


Төрийн албан хаагчийн улирлын ажлын гүйцэтгэлийн тайлангийн загварыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.


Төрийн албан хаагчийн жилийн ажлын гүйцэтгэлийн тайлангийн загварыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.

 
2020-01-29 17:08:41