• Албан ёсны цахим хуудас
Гэрийн ажиглалтанд байгаа 5774 иргэнээс санамсаргүй түүврийн аргаар шинжилгээ авна.