2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Туслах түшмэлийн албан хаагчдын сонгон шалгаруулалтын зар /2017.10.23/

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ

ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН

БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООНД ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТӨРИЙН

АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

 

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Өвөрхангай аймгийннутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mnгэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна.

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

·Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадварболон тусгай шаардлагыг хангасанэнэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг бүртгэнэ.

·      Тус аймгийннутгийн захиргааны байгууллагаас зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг сонгон шалгаруулах мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэниргэдийгаймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-14-ны өдрүүдэд 09.00-12.30, 14.00-18.00цагийн хооронд бүртгэнэ.

·      Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулсан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх  газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх семинар /зааварчилга/-ыг Салбар комисс тус аймгийн Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвд 2017оны11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 17.00цагт өгнө.

·      Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэний шалгалтын үйлчилгээний төлбөр 6000 төгрөг байна. /Шалгалтын үйлчилгээний төлбөрийг ”Төрийн сан банк” 100100051416тоот дансанд тушаасан баримт авч ирэх/

Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

·      Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

·      Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;

·      Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

·      Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;

·      “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь;

·      Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт

·      Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

Жич:Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх, Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

·     2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ний өдөр шалгалтыг доорх байдлаар зохион байгуулна.

 1.Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт /Цахимаар авна/

 2.Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө, цахимаар авна/

3.Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө, ярилцлага хийнэ/

·      Шалгалт авах газар, хуваарийг бүртгүүлсэн иргэдийн тооноос хамааруулан 2017оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 17.00цагт Засаг даргын Тамгын газар дээр мэдээлнэ.

·      Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 ТавМэдээлэл лавлагаа

·  Мэргэшлийн шалгалттай холбоотой асуудлаар тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 7032-3538 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авч болно.

Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудаснаас дэлгэрэнгүйг харна уу.

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН

ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР, АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

 

 

 

 

2017.10.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захиалга өгсөн сум, байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

 

 

Сул орон тоо гарсан үндэслэл

 

 

 

Нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

Баянгол, Сант, Төгрөг, Хужирт сумын ЗДТГ

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

МАА-н чиглэлээр гарсан төрийн бодлого, хууль тогтоомж, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, малын удмын санг хамгаалан сайжруулах, мал сүргийг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг явуулах, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл

туслах түшмэл ТЗ-3

4

Бакалавр

Зоо техникч, зоо инженер, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний технологич, МАА-н үйлдвэрлэлийн менежмент, Мал зүйч

 Мал эмнэлгийн анхан шат, лаборатори, сургалт, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр мэргэшсэн

 

Багаар ажиллах чадвартай,  êîìïüþòåðын хэрэглээний программ эзэмшсэн.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, мал ангилалт хийж, үүлдэр омог стандартыг тогтоох чадвартай

Шалгалтад тэнцээгүй, нас барсан

2

Төгрөг, Зүүнбаян-Улаан сумдын ЗДТГ

Санхүүгийн алба

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

Төсвийн байгууллагын төлбөр тооцоог холбогдох хууль, журмын дагуу системд бүртгэх, хүлээн авах

туслах түшмэл ÒÇ-3

2

Дээд, бакалавр

Нягтлан бодогч, эдийн засагч, санхүүгийн менежмент, эдийн засаг-статистикч

 

 

Êîìïüþòåðûí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã àøèãëàõ ÷àäâàðòàé áàéõ 

төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, албан бичиг боловсруулах чадвартай

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн, шалгалтад тэнцээгүй

3

Бүрд сумын ЗДТГ

 

Гэр бүл, хүүхэд,залуучуудын  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжил, гэр бүлд түшиглэсэн хүүхдийн хамгаалал, оролцоог хөгжүүлэх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих, арга зүйгээр хангах

туслах түшмэл ТЗ-3

1

бакалавр

Нийгмийн ажилтан

 

 

Багаар ажиллах чадвартай,  êîìïüþòåðын хэрэглээний программ эзэмшсэн.

төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, албан бичиг боловсруулах чадвартай

Өөр ажилд шилжсэн

4

Орхоны хөндийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа

 

Байгаль хамгаалагч

Îðîí íóòãèéí áàéãàëü îð÷íû õÿíàëò

туслах түшмэл ÒÇ-2

5

Дээд, бакалавр

Экологи, байгаль хамгаалагч

байгаль орчны чиглэлээр сургалтад хамрагдсан

 

Êîìïüþòåðûí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã àøèãëàõ ÷àäâàðòàé áàéõ 

төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, албан бичиг боловсруулах чадвартай

Шалгалтад тэнцээгүй

5

Зүүнбаян-Улаан сумын ЗДТГ

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан  мэргэжилтэн

Мал эмнэлэг, хүнсний  чиглэлээр гарсан төр, засгийн бодлого, хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр тогтоосон дүрэм, журам, стандарт, норм, нормативийг сурталчлах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, хянах, мэргэжил арга зүйгээр хангаж

Туслах түшмэл ÒÇ-3

1

бакалавр

Малын иõ ýì÷

мал эмнэлгийн анхан шат, лабораторын чиглэлээр сургалтад хамрагдсан

 

Багаар ажиллах чадвартай,  êîìïüþòåð, орос, англи хэлний  зохих мэдлэгтэй, зохион байгуулах авъяас чадвартай

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, мал ангилалт хийж, үүлдэр омог стандартыг тогтоох чадвартай

Шалгалтад тэнцээгүй

6

Нарийнтээл сумын ЗДТГ

Баянтээг баг

Багийн зохион

байгуулагч

Төрийн хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж, иргэдэд сурталчлах, иргэдийн олон талт судалгааг гаргах, төрөөс иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Туслах түшмэл

ТЗ-1

1

бакалавр

Төрийн захиргааны удирдлага, компьютер программ хангамж, нягтлан бодогч

 

 

Багаар ажиллах чадвартай,  êîìïüþòåðын хэрэглээний программ эзэмшсэн.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, харилцааны соёлтой, илүү цагаар ажиллах

Шалгалт өгсөн иргэн ажиллаагүй

СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОО

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Захиалгыг зөвшөөрсөн: Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн дарга                                               /Ц.ГАНБОЛД/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Захиалгыг нэгтгэсэн: Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга                       /Э.БАДАМГЭРЭЛ/
facebook page
twitter