Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
61 A-711 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-11-23 ҮЗЭХ
62 A-710 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-11-23 ҮЗЭХ
63 A-708 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-11-23 ҮЗЭХ
64 A-705 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2018-11-23 ҮЗЭХ
65 A-704 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-11-23 ҮЗЭХ
66 A-703 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2018-11-23 ҮЗЭХ
67 A-702 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2018-11-21 ҮЗЭХ
68 A-701 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-11-21 ҮЗЭХ
69 A-700 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-11-21 ҮЗЭХ
70 A-699 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-21 ҮЗЭХ
71 A-698 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-11-21 ҮЗЭХ
72 A-697 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-20 ҮЗЭХ
73 A-693 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-11-20 ҮЗЭХ
74 А/694 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-11-16 ҮЗЭХ
75 A-693 Салбар комисс байгуулах тухай 2018-11-16 ҮЗЭХ
76 А/692 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-11-14 ҮЗЭХ
77 А/691 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-11-14 ҮЗЭХ
78 А/690 Зардлын хуваарь батлах тухай 2018-11-14 ҮЗЭХ
79 А/689 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-11-14 ҮЗЭХ
80 А/688 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-11-14 ҮЗЭХ
81 А/687 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-11-14 ҮЗЭХ
82 А/686 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-11-13
83 А/685 Гадаад арга хэмжээнд оролцуулах тухай 2018-11-13
84 А/684 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2018-11-13
85 А/683 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-11-13
86 А/682 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-11-13
87 А/679 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-11-13 ҮЗЭХ
88 А/676 Журам батлах тухай 2018-11-07 ҮЗЭХ
89 А/649 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2018-10-19 ҮЗЭХ
90 А/648 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-10-19 ҮЗЭХ