• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
61 А/116 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-03-06 ҮЗЭХ
62 А/115 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-03-06 ҮЗЭХ
63 А/114 Төлбөр гүйцэтгүүлэх тухай 2019-03-06 ҮЗЭХ
64 А/113 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-03-06 ҮЗЭХ
65 А/112 Тэтгэмж олгох тухай 2019-03-05 ҮЗЭХ
66 А/111 Журам батлах тухай 2019-03-05 ҮЗЭХ
67 А/109 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-04 ҮЗЭХ
68 А/108 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-04 ҮЗЭХ
69 А/107 Шагнах тухай 2019-02-28 ҮЗЭХ
70 A/106 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-02-27 ҮЗЭХ
71 A/104 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-02-27 ҮЗЭХ
72 A/103 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-25 ҮЗЭХ
73 A/102 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-25 ҮЗЭХ
74 A/101 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-02-25 ҮЗЭХ
75 A/99 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-02-21 ҮЗЭХ
76 A/100 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2019-02-21 ҮЗЭХ
77 A/98 Бүх тендерээс татгалзаж, дахин зарлах тухай 2019-02-19 ҮЗЭХ
78 A/97 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-02-15 ҮЗЭХ
79 А/85 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-02-13 ҮЗЭХ
80 А/84 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-02-13 ҮЗЭХ
81 A/93 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-02-13
82 A/92 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-02-13 ҮЗЭХ
83 A/91 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-02-13 ҮЗЭХ
84 A/90 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-02-13 ҮЗЭХ
85 A/89 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-02-13 ҮЗЭХ
86 A/88 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-02-13 ҮЗЭХ
87 A/87 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-02-13 ҮЗЭХ
88 A/87 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-02-13 ҮЗЭХ
89 А/83 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2019-02-12 ҮЗЭХ
90 А/78 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-02-01 ҮЗЭХ