• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
31 А/601 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-09-27 ҮЗЭХ
32 А/600 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-26 ҮЗЭХ
33 А/599 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-26 ҮЗЭХ
34 А/598 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-09-26 ҮЗЭХ
35 А/597 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-09-26 ҮЗЭХ
36 А/596 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-09-26 ҮЗЭХ
37 А/595 Цэцэрлэг шинээр байгуулах тухай 2019-09-26 ҮЗЭХ
38 А/594 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-09-26 ҮЗЭХ
39 А/593 Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тухай 2019-09-26 ҮЗЭХ
40 А/592 Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-26 ҮЗЭХ
41 А/591 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-25 ҮЗЭХ
42 А/590 Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай 2019-09-20 ҮЗЭХ
43 А/589 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-20 ҮЗЭХ
44 А/588 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-20 ҮЗЭХ
45 А/587 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-20 ҮЗЭХ
46 А/586 Цэргийн дүйцүүлэн албанаас хаалгах тухай 2019-09-20 ҮЗЭХ
47 А/585 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-19 ҮЗЭХ
48 А/584 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-19 ҮЗЭХ
49 А/583 Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 2019-09-18 ҮЗЭХ
50 А/582 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-18 ҮЗЭХ
51 А/581 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-09-18 ҮЗЭХ
52 А/580 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-18 ҮЗЭХ
53 А/579 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-11 ҮЗЭХ
54 А/578 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай 2019-09-11 ҮЗЭХ
55 А/577 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-09-11 ҮЗЭХ
56 А/576 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-09-11 ҮЗЭХ
57 А/575 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-09-11 ҮЗЭХ
58 А/574 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-09-11 ҮЗЭХ
59 А/573 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-09-11 ҮЗЭХ
60 А/572 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-09-11 ҮЗЭХ