• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
2401 А/10 Томуу, томуу төст өвчний эсрэг үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
2402 А/09 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
2403 А/08 Хариуцлага тооцох тухай 2016-01-12 ҮЗЭХ
2404 А/07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ
2405 А/06 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ
2406 А/05 Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ
2407 А/04 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016-01-08 ҮЗЭХ
2408 А/03 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-01-08 ҮЗЭХ
2409 А/02 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх, газар ашиглах зориулалт өөрчлөх тухай 2016-01-06 ҮЗЭХ
2410 А/35 Сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний дүнгийн тухай 0201-01-24 ҮЗЭХ
2411 А/6320 0000-00-00 ҮЗЭХ
2412 А/568 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
2413 А/442 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
2414 А/363 0000-00-00 ҮЗЭХ
2415 А/331 Хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
2416 А/265 0000-00-00 ҮЗЭХ
2417 А/203 0000-00-00 ҮЗЭХ
2418 А/110 Хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
2419 А/100 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
2420 A/533 нэм 0000-00-00 ҮЗЭХ
2421 A-96 Хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ