• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
241 А/796 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
242 А/795 гадаап албан ажлаар томилон ажиллуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
243 А/794 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-20 ҮЗЭХ
244 А/793 Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн дүн, цаашид авах арга хэмжээний тухай 2019-12-20 ҮЗЭХ
245 А/791 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-20 ҮЗЭХ
246 А/790 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-20 ҮЗЭХ
247 А/789 Урамшуулал олгох тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
248 А/787 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
249 А/786 үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогот зарцуулах тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
250 А/785 Д.Нямсүрэнд буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
251 А/784 Д.Тогтохт тэтгэмж олгох тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
252 А/783 ш.цэвэлсорогдон буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
253 А/782 Б.Туяад тэтгэмж олгох тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
254 А/781 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
255 А/780 өвс тэжээл хувиарлах тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
256 A/788 Журам шинэчлэн батлах тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
257 А/779 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
258 А/779 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
259 А/778 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
260 А/777 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
261 А/776 худалдаа, үйлчилгээний газруудад авах арга хэмжээний тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
262 А/775 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
263 А/774 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
264 А/773 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
265 А/772 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
266 А/771 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
267 А/770 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
268 А/769 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
269 А/768 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
270 А/767 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ