• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1681 А/118 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1682 А/117 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1683 А/116 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1684 А/115 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1685 А/114 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1686 А/113 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1687 а/112 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1688 А/111 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1689 А/110 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1690 А/109 Төсвийн орлого, татвар хураалтыг эрчимжүүлэх тухай 2018-03-02 ҮЗЭХ
1691 А/108 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай 2018-03-02 ҮЗЭХ
1692 А/107 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-02 ҮЗЭХ
1693 А/106 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2018-03-01 ҮЗЭХ
1694 А/105 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-01 ҮЗЭХ
1695 А/104 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-03-01 ҮЗЭХ
1696 A/103 Шагнах тухай 2018-03-01
1697 А/102 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-28 ҮЗЭХ
1698 А/101 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-28 ҮЗЭХ
1699 А/100 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-02-28 ҮЗЭХ
1700 А/99 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-02-27 ҮЗЭХ
1701 А/98 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-02-27 ҮЗЭХ
1702 А/97 Сургалтад оролцуулах тухай 2018-02-27 ҮЗЭХ
1703 А/96 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-26 ҮЗЭХ
1704 А/95 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-02-26 ҮЗЭХ
1705 А/94 Зохион байгуулах хороо байгуулах, хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-26 ҮЗЭХ
1706 А/93 Хөрөнгө хуваарилах тухай 2018-02-23 ҮЗЭХ
1707 А/92 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-02-23 ҮЗЭХ
1708 А/91 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай 2018-02-22 ҮЗЭХ
1709 А/90 Адуу цуглуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2018-02-21 ҮЗЭХ
1710 А/89 Захирал, эрхлэгч нарын ур чадварын нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай 2018-02-21 ҮЗЭХ