• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1681 а/209 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
1682 а/208 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
1683 а/207 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
1684 а/206 "Эрдмийн баяр"-ын арга хэмжээний тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
1685 а/205 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-01 ҮЗЭХ
1686 а/204 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1687 а/203 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1688 а/202 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1689 а/201 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1690 а/200 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1691 а/199 "Өвөрхангай аймгийн дэд хөтөлбөр" батлах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1692 а/199 "Өвөрхангай аймгийн дэд хөтөлбөр" батлах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1693 а/199 "Өвөрхангай аймгийн дэд хөтөлбөр" батлах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1694 а/198 Хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1695 А/197 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1696 а/196 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1697 а/195 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1698 а/194 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-04-27 ҮЗЭХ
1699 а/193 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-27 ҮЗЭХ
1700 А/192 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-27 ҮЗЭХ
1701 а/191 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-27 ҮЗЭХ
1702 а/190 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-26 ҮЗЭХ
1703 а/189 Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөл байгуулах тухай 2017-04-26 ҮЗЭХ
1704 а/188 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-25 ҮЗЭХ
1705 а/186 Комисс томилох тухай 2017-04-25 ҮЗЭХ
1706 а/185 Барилгын ажилд хяналт тавих 2017-04-25 ҮЗЭХ
1707 A/187 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-25 ҮЗЭХ
1708 A/187 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-25 ҮЗЭХ
1709 а/184 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-04-24 ҮЗЭХ
1710 а/183 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-24 ҮЗЭХ