• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1621 А/174 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
1622 А/173 Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга нөхөн томилох тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
1623 А/172 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
1624 А/171 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
1625 А/170 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-03-23 ҮЗЭХ
1626 А/169 Шагнах тухай 2018-03-22 ҮЗЭХ
1627 А/168 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-03-22 ҮЗЭХ
1628 А/167 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай 2018-03-22 ҮЗЭХ
1629 А/166 ЕБС шинээр байгуулах тухай 2018-03-21 ҮЗЭХ
1630 А/165 Захирамжид нэмэлт оруулах тухай 2018-03-21 ҮЗЭХ
1631 А/183 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-20 ҮЗЭХ
1632 А/164 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-03-20 ҮЗЭХ
1633 А/163 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-20 ҮЗЭХ
1634 А/162 Жагсаалт батлах тухай 2018-03-19 ҮЗЭХ
1635 А/161 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-19 ҮЗЭХ
1636 А/160 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2018-03-19 ҮЗЭХ
1637 А/159 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-19 ҮЗЭХ
1638 А/158 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-16 ҮЗЭХ
1639 А/157 Адуу цуглуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2018-03-16 ҮЗЭХ
1640 А/156 Тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураах, техник хяналтын үзлэг явуулах, жолоочийн даатгалд хамруулах тухай 2018-03-15 ҮЗЭХ
1641 А/155 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-14 ҮЗЭХ
1642 А/154 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-14 ҮЗЭХ
1643 А/153 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-14 ҮЗЭХ
1644 А/152 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-14 ҮЗЭХ
1645 А/151 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-14 ҮЗЭХ
1646 А/150 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-14 ҮЗЭХ
1647 А/149 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-14 ҮЗЭХ
1648 А/148 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын 2018 оны орон тоо батлах тухай 2018-03-14 ҮЗЭХ
1649 А/147 Улирлын амралтын эхлэх хугацаанд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-14 ҮЗЭХ
1650 А/146 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-03-14 ҮЗЭХ