• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1501 А/291 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1502 А/290 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1503 А/289 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1504 А/288 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1505 А/287 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1506 А/286 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1507 А/285 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1508 А/284 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1509 А/283 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1510 А/282 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1511 А/281 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1512 А/280 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1513 А/279 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1514 А/278 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1515 А/277 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1516 А/276 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1517 А/275 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
1518 А/274 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-05-04 ҮЗЭХ
1519 А/273 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-05-03 ҮЗЭХ
1520 А/272 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-05-03 ҮЗЭХ
1521 А/271 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-03 ҮЗЭХ
1522 А/270 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-05-03 ҮЗЭХ
1523 А/269 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-05-02 ҮЗЭХ
1524 А/268 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-05-02 ҮЗЭХ
1525 А/267 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-05-02 ҮЗЭХ
1526 А/266 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2018-05-02 ҮЗЭХ
1527 А/265 Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-05-02 ҮЗЭХ
1528 А/264 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-05-01 ҮЗЭХ
1529 А/263 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2018-04-30 ҮЗЭХ
1530 А/262 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2018-04-30 ҮЗЭХ