• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
151 A-693 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-11-20 ҮЗЭХ
152 А/694 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-11-16 ҮЗЭХ
153 A-693 Салбар комисс байгуулах тухай 2018-11-16 ҮЗЭХ
154 А/692 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-11-14 ҮЗЭХ
155 А/691 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-11-14 ҮЗЭХ
156 А/690 Зардлын хуваарь батлах тухай 2018-11-14 ҮЗЭХ
157 А/689 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-11-14 ҮЗЭХ
158 А/688 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-11-14 ҮЗЭХ
159 А/687 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-11-14 ҮЗЭХ
160 А/686 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-11-13
161 А/685 Гадаад арга хэмжээнд оролцуулах тухай 2018-11-13
162 А/684 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2018-11-13
163 А/683 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-11-13
164 А/682 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-11-13
165 А/679 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-11-13 ҮЗЭХ
166 А/676 Журам батлах тухай 2018-11-07 ҮЗЭХ
167 А/649 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2018-10-19 ҮЗЭХ
168 А/648 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-10-19 ҮЗЭХ
169 А/647 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-18 ҮЗЭХ
170 А/646 Бүх тендерээс татгалзаж гэрээ шууд байгуулах тухай 2018-10-18 ҮЗЭХ
171 А/645 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-18 ҮЗЭХ
172 А/644 Тэтгэмж олгох тухай 2018-10-18 ҮЗЭХ
173 А/643 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2018-10-17 ҮЗЭХ
174 А/642 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-16 ҮЗЭХ
175 А/641 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-16 ҮЗЭХ
176 А/640 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-10-16 ҮЗЭХ
177 А/638 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-10-15 ҮЗЭХ
178 А/638 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-10-15 ҮЗЭХ
179 А/637 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-10-15 ҮЗЭХ
180 А/637 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-10-15 ҮЗЭХ