• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
151 А/473 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах эрх олгохтухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
152 А/472 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
153 А/471 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
154 А/470 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
155 А/469 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
156 А/468 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
157 А/467 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
158 А/466 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
159 А/465 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
160 А/464 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
161 А/463 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-01 ҮЗЭХ
162 А/460 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-07-01 ҮЗЭХ
163 А/459 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-07-01 ҮЗЭХ
164 А/458 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-07-01 ҮЗЭХ
165 А/457 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-01 ҮЗЭХ
166 А/456 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-01 ҮЗЭХ
167 А/455 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай 2019-06-27 ҮЗЭХ
168 А/453 Ажлын өдөр шилжүүлэх тухай 2019-06-27 ҮЗЭХ
169 А/452 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-26 ҮЗЭХ
170 А/451 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-26 ҮЗЭХ
171 А/450 Комисс томилох тухай 2019-06-26 ҮЗЭХ
172 А/449 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-26 ҮЗЭХ
173 А/448 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-26 ҮЗЭХ
174 А/447 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-26 ҮЗЭХ
175 А/446 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-25 ҮЗЭХ
176 А/445 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгож дахин зарлах тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
177 А/444 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
178 А/443 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
179 А/442 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
180 А/441 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ