• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1321 а/97 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-20 ҮЗЭХ
1322 а/100 Тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураах, техник хяналтын үзлэг явуулах, жолоочийн даатгалд хамруулах тухай 2017-03-20 ҮЗЭХ
1323 а/96 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-17 ҮЗЭХ
1324 а/95 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-17 ҮЗЭХ
1325 а/94 Төсвийн байгууллагын 2017 оны орон тоо батлах тухай 2017-03-17 ҮЗЭХ
1326 а/93 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-16 ҮЗЭХ
1327 а/92 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-16 ҮЗЭХ
1328 а/91 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-16 ҮЗЭХ
1329 а/90 Шагнах тухай 2017-03-16 ҮЗЭХ
1330 а/89 Орон нутгийн баталгаажуулалтын төсөл, салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрэм батлах тухай 2017-03-13 ҮЗЭХ
1331 А/88 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
1332 А/87 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
1333 А/86 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
1334 А/85 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
1335 А/84 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
1336 А/83 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
1337 А/82 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
1338 А/80 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
1339 А/79 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-09 ҮЗЭХ
1340 А/77 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-09 ҮЗЭХ
1341 А/76 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-09 ҮЗЭХ
1342 А/75 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-09 ҮЗЭХ
1343 А/74 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-07 ҮЗЭХ
1344 А/73 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-07 ҮЗЭХ
1345 А/70 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-03-06 ҮЗЭХ
1346 а/68 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2017-02-24 ҮЗЭХ
1347 а/65 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2017-02-24 ҮЗЭХ
1348 а/64 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2017-02-21 ҮЗЭХ
1349 а/61 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-02-21 ҮЗЭХ
1350 а/60 Зэрэг дэв олгох тухай 2017-02-21 ҮЗЭХ