• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
121 А/675 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-31
122 А/674 Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2019-10-31 ҮЗЭХ
123 А/673 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-10-31 ҮЗЭХ
124 А/672 Отрын штаб байгуулах тухай 2019-10-31 ҮЗЭХ
125 А/671 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-10-31 ҮЗЭХ
126 А/670 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-10-30 ҮЗЭХ
127 А/669 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-10-30 ҮЗЭХ
128 А/668 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-10-28 ҮЗЭХ
129 А/667 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019-10-28 ҮЗЭХ
130 А/666 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-28 ҮЗЭХ
131 А/665 хохирол барагдуулах тухай 2019-10-28 ҮЗЭХ
132 А/664 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-10-28 ҮЗЭХ
133 А/663 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-10-28 ҮЗЭХ
134 А/661 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-10-28 ҮЗЭХ
135 А/660 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-10-28 ҮЗЭХ
136 А/659 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-10-28 ҮЗЭХ
137 А/658 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-10-28 ҮЗЭХ
138 А/657 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-10-28 ҮЗЭХ
139 А/656 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-10-28 ҮЗЭХ
140 А/655 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-10-25 ҮЗЭХ
141 А/654 газар эзэмших дуудлага худалдаа явуулах тухай 2019-10-24 ҮЗЭХ
142 А/653 Сургалтад оролцох тухай 2019-10-24 ҮЗЭХ
143 А/651 Тендер хүчингүй болгох тухай 2019-10-23 ҮЗЭХ
144 А/650 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-10-23 ҮЗЭХ
145 А/649 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-10-22 ҮЗЭХ
146 А/648 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-22 ҮЗЭХ
147 А/647 зарим арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2019-10-22
148 А/646 үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогот зарцуулах тухай 2019-10-22 ҮЗЭХ
149 А/645 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-10-22 ҮЗЭХ
150 А/644 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2019-10-22 ҮЗЭХ