• Албан ёсны цахим хуудас
Энэ жил аймгийн хэмжээнд ногоон байгууламжийн хэмжээ 25-аас доошгүй хувиар нэмэгдэх боломжтой.

              “Бүтээлч Өвөрхангай” хөтөлбөрт “Төв суурин газрын ногоон байгууламжийн хэмжээг 4 дахин нэмэгдүүлэх зорилт тусгагдсан. Уг зорилтот ажлын хүрээнд энэ жил àéìãèéí хэмжээнд 173 áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæèéí 5581 иргэн нийт 30785 øèðõýã ìîä, áóò, ñººã òàðüæ, ºìíºõ æèë¿¿äýä áàéãóóëàãäñàн íîãîîí áàéãóóëàìæóóäàä íºõºí òàðèëò õèéõ, ç¿ëýãæ¿¿ëýõ, öýöãèéí ìàíäàë, õèéìýë íóóð, óñàí îðãèëóóð, çàì òàëáàé, ãýðýëò¿¿ëýã зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэжээ.

Ингэснээр Өвөрхангай аймгийн ногоон байгууламжийн хэмжээ өмнөх жилийнхээс 25-аас доошгүй хувиар нэмэгдэх бололцоо бүрдэж байгаа аж.

Íîãîîí áàéãóóëàìæèéã àð÷ëàõ, õàìãààëàõ, óñëàõ àæèëä аймагт õýðýãæиж áóé “Ýçýíòýé Ìîíãîë” õºòºëáºðººñ 98 õ¿í ò¿ð àæëûí áàéðààð õàíãàãдан ажиллаж байна.

 

 

2014-06-19 17:50:27