• Албан ёсны цахим хуудас
Төсөвт байгууллагуудын 60 гаруй нягтлан бодогч номын дуу сонсож байна.

Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажлын хүрээнд орон нутгийн болон төвийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан аймаг, орон нутгийн бодлого, шийдвэр түүний хэрэгжилтийг иргэд, олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгууллаа. Энэ хүрээнд тайлант онд орон нутгийн дөрвөн телевиз,  нэг цахим сайт, 10 хоног тутмын таван сонин, сар тутмын нэг сэтгүүл, нэг богино долгионы радио нийт 12 хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай.

 

2019-11-14 16:49:30