• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн Нутгийн захиргааны байгууллагын туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд иргэдийг сонгон шалгаруулах төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг зарлаж байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ

ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН

БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООНД иргэдийг сонгон шалгаруулах ТӨРИЙН

АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

 

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Өвөрхангай аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна.

 

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

· Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг бүртгэнэ.

 • Тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагаас зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг сонгон шалгаруулах мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2018 оны 12 дугаар сарын 18,19-ны өдрүүдэд 09.00-12.30, 14.00-18.00 цагийн хооронд бүртгэнэ.
 • Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулсан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх  газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх семинар /зааварчилга/-ыг Салбар комисс тус аймгийн Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвд 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 16.00 цагт өгнө.
 • Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэний шалгалтын үйлчилгээний төлбөр 6000 төгрөг байна. /Шалгалтын үйлчилгээний төлбөрийг ”Төрийн сан банк” 100100051416 тоот дансанд тушаасан баримт авч ирэх/

 

Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

 • Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн, зураг наасан байх);
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;
 • Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;
 • “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь;
 • Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт
 • Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

Жич: Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх, Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/

 

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

 •    2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр шалгалтыг доорх байдлаар зохион байгуулна.

 1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт /Цахимаар авна/

 2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө, цахимаар авна/

3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө, ярилцлага хийнэ/

 • Шалгалт авах газар, хуваарийг бүртгүүлсэн иргэдийн тооноос хамааруулан 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 16.00 цагт Засаг даргын Тамгын газар дээр мэдээлнэ.
 • Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

 Тав. Мэдээлэл лавлагаа

 • Мэргэшлийн шалгалттай холбоотой асуудлаар тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 7032-3538 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авч болно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН

ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

 

2018.11.23.

Захиалга өгсөн сум, байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

 

 

Сул орон тоо гарсан үндэслэл

 

 

 

Нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал,

зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай

шаардлага

1

Уянга, Сант, Төгрөг, Баянгол сумдын ЗДТГ 

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

 

Бэлчээр ашиглалт, хамгаалалт, усжуулалт, МАА-н чиглэлээр гарсан төрийн бодлого, хууль тогтоомж, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, малын удмын санг хамгаалан сайжруулах, мал сүргийг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг явуулах, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл

 

 

 

туслах түшмэл ТЗ-3

4

Бакалавр

Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний технологич, МАА-н үйлдвэрлэлийн менежмент,  Мал зүйч

Зоо техникч, зоо инженер,

 Мал эмнэлгийн анхан шат, лаборатори, сургалт, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр мэргэшсэн

 

Багаар ажиллах, зохион байгуулах, асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх, баримт бичиг боловсруулах чадвартай,  êîìïüþòåðын хэрэглээний программ эзэмшсэн.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, мал ангилалт хийж, үүлдэр омог стандартыг тогтоох чадвартай

Өөрийн хүсэлтээр

чөлөөлөгдсөн

Өөр ажилд шилжсэн

2

Хайрхандулаан,  Бат-Өлзий сумын ЗДТГ

 

Гэр бүл, хүүхэд,залуучуудын  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжил, гэр бүлд түшиглэсэн хүүхдийн хамгаалал, оролцоог хөгжүүлэх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих, арга зүйгээр хангах

туслах түшмэл ТЗ-3

2

бакалавр

Багш, Нийгмийн ажилтан, эрх зүйч,  бусад

 

 

Багаар ажиллах, зохион байгуулах, асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх, баримт бичиг боловсруулах чадвартай,  êîìïüþòåðын хэрэглээний программ эзэмшсэн.

төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих

Өөр ажилд шилжсэн

3

Баянгол сумдын ЗДТГ

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан  мэргэжилтэн

Мал эмнэлэг, хүнсний  чиглэлээр гарсан төр, засгийн бодлого, хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр тогтоосон дүрэм, журам, стандарт, норм, нормативийг сурталчлах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, хянах, мэргэжил арга зүйгээр хангаж

Туслах түшмэл ÒÇ-3

1

бакалавр

Малын иõ ýì÷

мал эмнэлгийн анхан шат, лабораторын чиглэлээр сургалтад хамрагдсан

 

Багаар ажиллах, зохион байгуулах, асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх, баримт бичиг боловсруулах чадвартай,  êîìïüþòåðын хэрэглээний программ эзэмшсэн.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, мал ангилалт хийж, үүлдэр омог стандартыг тогтоох чадвартай

Шалгалтад тэнцээгүй

4

 

 

 

 

 

Зүүнбаян-улаан, Хархорин, Хужирт сумдын ЗДТГ

 

 

 

 

 

 

 

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Газар тариалан, хоршоо, жижиг, дунд үйлдвэр , үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршооны чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж, шийдвэр, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах,  биелэлтэд хяналт тавих,  сурталчлах, орон нутгийн иргэд, малчид,  бизнес эрхлэгчид, засаг захиргааны байгууллагыг мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулж үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тогтвортой хөгжлийг хангуулах

Туслах түшмэл ÒÇ-3

3

бакалавр

Нягтлан бодогч, эдийн засагч, Агрономич, газар зохион байгуулагч

 

 

Багаар ажиллах, зохион байгуулах, асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх, баримт бичиг боловсруулах чадвартай,  êîìïüþòåðын хэрэглээний программ эзэмшсэн.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих

Шалгалтад хүн ороогүй

5

Хархорин сумын ЗДТГ

Хот тохижилтын алба

 

Ерөнхий архитектор

Барилга, бүтээн байгуулалттай холбоотой зураг төслийн ажлыг зурах, төлөвлөх, барилгаын угсралтын болоод ашиглалт, засварын ажлын үед хяналт тавих, мэргэжлийн үөвлөгөө өгөх

Туслах түшмэл ТЗ-3

1

бакалавр

Архитектор

 

 

Багаар ажиллах, зохион байгуулах, асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх, баримт бичиг боловсруулах чадвартай,  êîìïüþòåðын хэрэглээний программ эзэмшсэн.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих

Шалгалтад хүн ороогүй

6

 

 

 

 

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

 

 

 

 

 

Бүрд сумын НД-ын байцаагч

Нийгмийн даатгалын байцаагч

Ажил олгогч, иргэд, даатгуулагчид нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх, Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх

Туслах түшмэл ТЗ-3

1

бакалавр

Нягтлан бодогч, эдийн засагч

 

 

Багаар ажиллах, зохион байгуулах, асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх, баримт бичиг боловсруулах чадвартай,  êîìïüþòåðын хэрэглээний программ эзэмшсэн.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих

Өөр ажилд шилжсэн

7

Хужирт, Баруунбаян-Улаан сумдын ЗДТГ

Санхүүгийн алба

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

Төсвийн байгууллагын төлбөр тооцоог холбогдох хууль, журмын дагуу системд бүртгэх, хүлээн авах

туслах түшмэл ÒÇ-3

2

Дээд, бакалавр

Нягтлан бодогч, эдийн засагч, эдийн засаг-статистикч

 

 

Êîìïüþòåðûí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã àøèãëàõ ÷àäâàðòàé áàéõ 

төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, албан бичиг боловсруулах чадвартай

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн, шалгалтад тэнцээгүй

СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОО

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Захиалгыг зөвшөөрсөн: Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн дарга                                               /Ц.ГАНБОЛД/

 

 

 

     Захиалгыг нэгтгэсэн: Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга                       /Э.БАДАМГЭРЭЛ/

 

 

2018-12-04 13:12:06