• Албан ёсны цахим хуудас
Нөөцөөс нөхөх иргэдийн зар
Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны нөөцөөс нөхөх зар /2018.11 сар/
...

2018-11-05 17:08:33

Дэлгэрэнгүй..
Туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны нөөцөөс нөхөх зар /2018.11 сар/
...

2018-11-05 17:07:30

Дэлгэрэнгүй..
Туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны нөөцөөс нөхөх зар /2018.6 сар/
...

2018-09-05 14:46:39

Дэлгэрэнгүй..
Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны нөөцөөс нөхөх зар /2018.6 сар/
...

2018-09-05 14:44:02

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам /2010.11.18-ны өдрийн 123 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт орсон/
...

2018-09-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..