• Албан ёсны цахим хуудас
Ёс зүйн дүрэм
Нэр Хавсралт
1 Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, ёс зүйн зөрчлийн мэдээ /2019 оны жилийн эцсийн байдлаар/ татах
2 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах, ажиллах журам батлах тухай татах
3 Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам /УИХ-ыг 2019 оны 20 дугаар тогтоол/ татах
4 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм /Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоол/ татах
5 Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр албан даалгавар татах
6 Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоол татах
7 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгавар татах
8 Төрийн албан хаагчийн манлайлал, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар албан даалгавар татах
9 Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, ёс зүйн зөрчлийн мэдээ /2018 оны жилийн эцсээр/ татах
10 Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, ёс зүйн зөрчлийн мэдээ /2018 оны хагас жил/ татах