• Албан ёсны цахим хуудас
Ёс зүйн дүрэм
Нэр Хавсралт
1 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах, ажиллах журам батлах тухай татах
2 Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам /УИХ-ыг 2019 оны 20 дугаар тогтоол/ татах
3 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм /Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоол/ татах
4 Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр албан даалгавар татах
5 Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоол татах
6 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгавар татах
7 Төрийн албан хаагчийн манлайлал, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар албан даалгавар татах
8 Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, ёс зүйн зөрчлийн мэдээ /2018 оны жилийн эцсээр/ татах
9 Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, ёс зүйн зөрчлийн мэдээ /2018 оны хагас жил/ татах