• Албан ёсны цахим хуудас
Албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагаа
Хэвлэмэл хуудасны эх бэлтгэлд хяналт тавих, хэвлүүлэх зөвшөөрөл олгоход анхаарах асуудлууд /зөвлөмж/
...

2016-12-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх, хадгалах журам батлах тухай
...

2016-12-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журмыг шинэчлэн батлах тухай
...

2015-12-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажлыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай /албан даалгавар/
...

2015-11-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм, норматив батлах тухай
...

2015-09-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Журам шинэчлэн батлах тухай /тушаал/
...

2015-03-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Архивын баримт бүрдүүлэх арга хэмжээний тухай /захирамж/
...

2009-05-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..