• Албан ёсны цахим хуудас
Албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагаа
Өвөрхангай аймгийн Архивын тасгаас 2020 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
...

2020-03-31 15:31:44

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар
...

2019-12-26 10:30:17

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн Архиваас үзүүлэх үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
...

2019-11-28 11:33:45

Дэлгэрэнгүй..
Архивын ерөнхий газраас зохион байгуулагддаг архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 2019 оны сургалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орлоо
...

2019-10-23 16:17:07

Дэлгэрэнгүй..
Цахим-Архив дэд хөтөлбөр батлах тухай
...

2019-09-19 09:28:26

Дэлгэрэнгүй..
Засгийн газрын 2016 оны 71 дүгээр тогтоол /Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай/
...

2019-06-11 14:43:21

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн дөрөвдүгээр үе шат
...

2019-06-11 14:39:12

Дэлгэрэнгүй..
Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг дүгнэх үзүүлэлт, аргачлал
...

2019-05-21 12:04:44

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт хамрагдах байгууллагуудын жагсаалт
...

2019-05-20 17:37:08

Дэлгэрэнгүй..
Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах хуваарь
...

2019-05-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..