• Албан ёсны цахим хуудас
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
Нэр Хавсралт
1 2019 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ
2 2019 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2 дүгээр улирлын мэдээ
3 2019 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ татах
4 2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дүгээр улирлын мэдээ
5 2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ татах
6 2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2 дугаар улирлын мэдээ
7 2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ татах
8 2017 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дүгээр улирлын мэдээ татах
9 2017 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ татах
10 Аймгийн Засаг даргын нөөц сангаас нэг удаагийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх журам татах
11 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээний хүснэгт татах
12 Иргэдээс аймаг, сумын Засаг дарга, түүний Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадад гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам татах