• Албан ёсны цахим хуудас
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
Нэр Хавсралт
1 2019 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ татах
2 2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дүгээр улирлын мэдээ
3 2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ татах
4 2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2 дугаар улирлын мэдээ
5 2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ татах
6 2017 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дүгээр улирлын мэдээ татах
7 2017 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ татах
8 Аймгийн Засаг даргын нөөц сангаас нэг удаагийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх журам татах
9 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээний хүснэгт татах
10 Иргэдээс аймаг, сумын Засаг дарга, түүний Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадад гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам татах