• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн хөтөлбөрүүд
Аймгийн хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр батлах тухай
...

2019-09-17 10:10:22

Дэлгэрэнгүй..
2019-2022 онд хэрэгжүүлэх эрчим хүч хэмнэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
...

2019-09-17 10:09:02

Дэлгэрэнгүй..
Жендэр-ӨВ дэд хөтөлбөр батлах тухай
...

2019-04-29 10:52:04

Дэлгэрэнгүй..
Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих аймгийн хөтөлбөр батлах тухай
...

2019-04-29 10:50:41

Дэлгэрэнгүй..
"Нэг өрх-Нэг ажлын байр" хөтөлбөр батлах тухай
...

2018-11-07 16:06:26

Дэлгэрэнгүй..
Аялал жуулчлал хөтөлбөр
...

2018-04-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөр
...

2018-03-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аюулгүй иргэн-Амар тайван Өвөрхангай
...

2017-12-22 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэх хөтөлбөр
...

2017-11-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчийн сургалт-хөгжил хөтөлбөр
...

2017-11-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..