• Албан ёсны цахим хуудас
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

  Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллагуудын талаар төрөөс баримтлах бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны байгууллагын хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, үндэсний болон аймгийн хөтөлбөр, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Мөн Төрийн үйлчилгээ-мэдээллийн төвийн үйл ажиллагаанд арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, төрийн үйлчилгээтэй холбоотой иргэдийн санал, хүсэлт, гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.


   

 

 

 

 

 

 

2018-05-20 17:12:19