• Албан ёсны цахим хуудас
Отор нүүдлийн хувьд 2020 оны 9 дүгээр сарын 29-ний байдлаар 18 аймгийн 43 суманд 760 өрхийн 500 мянга гаруй мал, өөрийн аймгийн 15 суманд 839 өрхийн 297.2 мянган мал отор нүүдэл хийж байна.

Отор нүүдлийн хувьд 2020 оны 9 дүгээр сарын 29-ний байдлаар 18 аймгийн 43 суманд 760 өрхийн 500 мянга гаруй мал, өөрийн аймгийн 15 суманд 839 өрхийн 297.2 мянган мал отор нүүдэл хийж байна. Отроор явж буй малчдын дийлэнх нь Дорнод, Дорноговь, Дундговь, Говьсүмбэр, Төв, Архангай, Булган, Сэлэнгэ, Сүхбаатар зэрэг аймгуудад оторлож байна. Отор, нүүдлээр явж буй малчдынхаа судалгааг нарийвчлан гаргаж, оторлож буй аймаг, сумын удирдлагуудтай гэрээ хэлцэл хийх ажлууд хийгдэж байна. Мөн аймгийн “Отрын штаб” байгуулагдаж отрын малчдаа эргэж тойрох, нийгмийн асуудлуудыг нь шийдвэрлэх зохион байгуулалтын ажлууд хийгдэнэ.

2020-10-06 09:41:46