• Албан ёсны цахим хуудас
Холбогдох дээд шатны байгууллагуудаас өгөгдсөн тогтоол шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, тухай бүр тайлагнаж ажиллахыг холбогдох албан тушаалтнуудад, энэхүү захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, удирдлага арга зүйгээр хангаж ажиллахыг аймгийн З

Холбогдох дээд шатны байгууллагуудаас өгөгдсөн тогтоол шийдвэрүүдийн  хэрэгжилтийг зохион байгуулж, тухай бүр тайлагнаж ажиллахыг холбогдох албан тушаалтнуудад, энэхүү захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, удирдлага арга зүйгээр хангаж ажиллахыг аймгийн Засаг даргын орлогч (О.Батжаргал)-д даалгалаа.  

 

 

2020-01-30 13:46:05