• Албан ёсны цахим хуудас
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн сан
Нэр Хавсралт
1 Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай "Төсвийн шууд захирагч" нарт өгсөн үүрэг даалгавар татах
2 Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах хуваарь татах
3 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө 2019 он татах
4 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө татах
5 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгжийн төлөвлөгөө-2019 татах
6 2018 онд хийгдэх санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын төлөвлөгөө татах
7 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгжийн төлөвлөгөө-2018 татах
8 Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын хяналт шалгалтын төлөвлөгөө-2018 татах
9 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгжийн төлөвлөгөө-2017 татах
10 Өвөрхангай аймгийн архивын тасгаас 2017 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө татах
11 Өвөрхангай аймгийн архивын тасгаас 2016 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө татах