• Албан ёсны цахим хуудас
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн сан
Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай "Төсвийн шууд захирагч" нарт өгсөн үүрэг даалгавар
...

2020-01-07 12:52:05

Дэлгэрэнгүй..
Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах хуваарь
...

2020-01-07 12:42:34

Дэлгэрэнгүй..
Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө 2019 он
...

2020-01-07 12:23:53

Дэлгэрэнгүй..
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2020-01-06 18:02:27

Дэлгэрэнгүй..
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгжийн төлөвлөгөө-2019
...

2020-01-06 15:29:32

Дэлгэрэнгүй..
2018 онд хийгдэх санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын төлөвлөгөө
...

2018-04-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгжийн төлөвлөгөө-2018
...

2018-02-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын хяналт шалгалтын төлөвлөгөө-2018
...

2018-02-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгжийн төлөвлөгөө-2017
...

2017-01-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн архивын тасгаас 2017 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
...

2017-01-05 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..