• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Д/д

Төлбөр, хураамжийн нэр

Төлбөр, хураамжийн хэмжээ

Хууль, журам тогтоол шийдвэрийн дугаар, огноо

 

Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

1

-Гэрлэлтийг бүртгэх;
-Гэрлэлт цуцалсныг бүртгэх;
-Гэрлэлт сэргээснийг бүртгэх;
-Хүүхэд үрчилснийг бүртгэх;
-Эцэг тогтоосныг бүртгэх;
-Овог, эцгийн нэр, нэр өөрчилснийг бүртгэх.

2,500 төгрөг

Монгол улсын хууль Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл.Иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэхэд хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ

 

 

Монгол улсын засгийн газрын 237 дугаар тогтоол Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ тогтоох тухай

 

2

Иргэний цахим үнэмлэх шинээр авах

15,000 төгрөг

Тэмдэгтийн хураамж 3,300 төгрөг

 

3

Төрсөн иргэнийг бүртгэх -үнэ төлбөргүй

Нас барсныг бүртгэх -үнэ төлбөргүй.

Үнэ төлбөргүй

 

4

Иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ дахин олгох -5000 төгрөг.

5,000 төгрөг

 

5

Нийслэлээс аймагт, аймгаас аймагт шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх

2,500 төгрөг

 

6

Аймгаас нийслэлд шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх

5,000 төгрөг

 

7

Аймаг, нийслэлийн дотор шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх

1,500 төгрөг

 

8

16 нас хүрээгүй хүүхдийн шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх

үнэ төлбөргүй.

 

9

Түр шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэж, оршин суух үнэмлэх олгох

2,500 төгрөг

 

10

Улсын бүртгэлийн хураангуй лавлагаа олгох

1,000 төгрөг

 

11

Улсын бүртгэлийн дэлгэрэнгүй лавлагаа олгох

5,000 төгрөг

 

12

Архивын баримтаас иргэний бүртгэлийн хуулбар хийж, олгох

(хуудас тутам) -200 төгрөг

 

13

Архивын баримтаас эд хөрөнгийн, бүртгэлийн хуулбар хийж олгох

 (хуудас тутам) -500 төгрөг

 

14

Үндэсний энгийн гадаад паспорт 5 жилээр олгох

27,500 төгрөг.

Тэмдэгтийн хураамж 5,000 төгрөг

 

 

15

Үндэсний энгийн гадаад паспортыг хүчингүй болгох

Үнэ төлбөргүй

 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн үйлчилгээний хөлс

1

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийг анх удаа улсын бүртгэлд бүртгэх

Үнэ төлбөргүй

Монгол улсын засгийн газрын 237 дугаар тогтоол Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ тогтоох тухай.

 

 

Монгол улсын хууль Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйл.Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээнд хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ

39 дүгээр зүйл.Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах зөвшөөрөл олгох, газрын хэвлийг олгоход хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ

 

 

2

Төрөөс үнэ төлбөргүй хувьчилсан газар өмчлөх эрхийг баталгаажуулах

Үнэ төлбөргүй

 

     3

Төрөөс үнэ төлбөргүй хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг баталгаажуулах

 

5,000 төгрөг

 

 

     4

 

 

Эд хөрөнгийн өмчлөх эрх шилжсэнийг бүртгэх

-Худалдах, худалдан авах гэрээ;
-Бэлэглэлийн гэрээ;
-Арилжааны гэрээ;
-Өв залгамжлах эрх;
-Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх;
-Албадан дуудлага худалдаагаар худалдах, худалдан авах гэрээ.

Энгийн 20,000 төгрөг

Яаралтай 40,000 төгрөг

 

      5

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах

-Өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт, залруулга хийх;
-Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх, хасагдах;
-Эд хөрөнгийн хаяг, хэмжээ өөрчлөгдөх;
-Эд хөрөнгийг салгах, нэгтгэх.

Энгийн 8,000 төгрөг

Яаралтай 16,000 төгрөг

 

      6

Эрхийн улсын бүртгэлд тусгай тэмдэглэл, урьдчилсан тэмдэглэл хийх

Энгийн 5,000 төгрөг

Яаралтай 10,000 төгрөг

 

      7

Эрхийн улсын бүртгэлийн тусгай тэмдэглэл, урьдчилсан тэмдэглэлийг хүчингүй болгох

Үнэ төлбөргүй

 

8

Барьцаалбар бүртгэх

Энгийн 3,000 төгрөг

Яаралтай 6,000 төгрөг

 

9

Гэрээнд өөрчлөлт орох, сунгахыг бүртгэх

5,000

 

10

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн гэрээг дуусгавар болгох, цуцлах

Үнэ төлбөргүй

 

11

Өмчлөх эрхтэй холбоотой бусад эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх

-Түрээсийн гэрээ;
-Сервитут;
-Узуфрукт;
-Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн гэрээ;
-Бусдын газар дээр барилга, байгууламж барих эрх;
-Газар эзэмших, ашиглах эрх.

10,000 төгрөг

 

 

   12

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэмтээсэн гэрчилгээг дахин

Энгийн 20,000 төгрөг

Яаралтай 40,000 төгрөг

 

    13

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн үрэгдүүлсэн гэрчилгээг нөхөн олгох

20,000

 

     14

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн бүртгэлийн хувийн хэрэг хаах

Үнэ төлбөргүй

 

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээ

1

Хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулах

500 төрөг

Монгол улсын засгийн газрын 237 дугаар тогтоол Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ тогтоох тухай

 

2

Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын гэрчилгээ олгох

5,000 төгрөг

 

3

Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

44,000 төгрөг

 

4

Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

20,000 төгрөг

Монгол улсын хууль Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээнд хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ

 

5

Улс төрийн намыг бүртгэж, гэрчилгээ олгоход 

60,000-150,000 төгрөг

 

 

6

Улс төрийн намын нэр сольсныг бүртгэхэд

20,000-50,000 төгрөг

 

 

7

Шашны байгууллагын өөрчлөлтийн бүртгэл

80,000төгрөг

 

 

8

Шашны байгууллагын мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

40,000 төгрөг

 

 

9

Архивын нотлох баримтаас хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хуулбар хийж олгох

(Хуудас тутам) 500 төгрөг

 

 

10

Гадаадын хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг бүртгэхэд

1,100,000 төгрөг

 

 

11

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

750,000 төгрөг

 

 

12

Гадаадын хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын баримт бичигт оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэхэд

35,000 төгрөг

 

 

13

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн баримт бичигт оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэхэд 

40,000 төгрөг

 

 

14

Гадаадын хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа явуулах хугацаа сунгахад

750,000 төгрөг

 

 

15

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах хугацаа сунгахад

75,000 төгрөг

 

 

16

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай банкны төлөөлөгчийн газрыг бүртгүүлэхэд

1,800,000 төгрөг

 

 

 

2019-01-17 00:00:00