• Албан ёсны цахим хуудас
Төрийн архиваас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлж буй нийтлэг үйлчилгээнд хураах төлбөрийн жагсаалт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Уншлагын танхимаар үйлчлэх үйлчилгээ:

д/д

Төлбөр хураамжийн нэр

Төлбөр хураамжийн хэмжээ (төг)

Хууль, журам, тогтоол шийдвэрийн дугаар, огноо

 

Тайлбар

1

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын захиалгаар баримт судлах

14 хоног хүртэл-10000

1 сар хүртэл-15000

3 сар хүртэл- 25000

 

 

Архивын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/127 дугаар тушаал

 

2

Эрдэм шинжилгээний ажилтан, хувиараа судалгаа хийж буй иргэнд үйлчлэх

14 хоног хүртэл-3000

1 сар хүртэл-5000

3 сар хүртэл-10000

 6 сар хүртэл-30000

 

2.Төрийн архивын баримтын хуулбар олгох үйлчилгээ:

1

 

 

 

 

 

Ардын засгийн үе

А-4 (нэг тал)-3500

хувилах

А-3 (нэг тал)-4500

хувилах

600dpi дээш-5500

сканердах

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/127 дугаар тушаал

 

 

 

 

1921-1940 он

 

А-4 (нэг тал)-3000

хувилах

А-3 (нэг тал)-4000

хувилах

600dpi дээш-5000

         сканердах

1941-1960 он

 

А-4 (нэг тал)-2500

хувилах

А-3 (нэг тал)-3500

хувилах

600dpi дээш-4500

сканердах

 

 

1961-1992 он

2

Ардчиллын үе

А-4 (нэг тал)-2000

хувилах

А-3 (нэг тал)-3000

хувилах

600dpi дээш-4000

сканердах

1992 оноос хойших үе

3

 

Хөмрөг үүсгэгч байгууллага, хувь хүн түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч төрийн архивт хадгалуулсан баримтаас хуулбар авах

А-4 (нэг тал)-500

хувилах

А-3 нэг тал-800

             хувилах

600dpi дээш-1000

сканердах

 

4

 

Газрын зураг

Хосгүй үнэт -200 000

Нэн үнэт- 150 000

Үнэт-100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/127 дугаар тушаал

 

Нэг нүүр (хуулбар )

5

Техник эдийн засгийн үндэслэл, тайлбар бичиг, техникийн баримт бичиг, ажлын болон улсын комиссын акт, бусад холбогдох баримт

 

 

 

А-4 (нэг тал)--1500

 

 

 

Хуулбар

6

Барилга байгууламжийн инженер- геологийн судалгааны дүгнэлт

 

А-4 (нэг тал)- 2000

 

 

Хуулбар

7

Барилга байгууламжийн инженер геологийн судалгааны дүгнэлтээс тэмдэглэгээ хийж авах тухай

 

 

А-4 (нэг тал)- 2000

 

 

 

Хуулбар

8

Зураг төслийн баримтаас хуулбар олгох

А-1(нэг тал)-4000

А-2 (нэг тал)-3000

А-3 (нэг тал)-2000

 

 

Хуулбар

9

Зураг төслийн баримтыг сканердаж файлаар өгөх

А-1(нэг тал)--6000

А-2 (нэг тал)—5000

А-3 (нэг тал)--4000

 

 

Хуулбар

 

3. Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтын үйлчилгээ

3.1 Баримтат кино баримтын хуулбар олгох үйлчилгээ:

1

1960 оноос өмнөх

Кино баримт

(нэг бүлэг)

50 000

Киноноос хэсэгчлэн хуулбарлах

7000

 

 

 

 

Архивын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/127 дугаар тушаал

 

 

Хувийн хөмрөгт хадгалагдаж байгаа кино баримтаас гэрээнийн үндсэн дээр өмчлөгчийн зөвшөөрлөөр хуулбарлан олгох тохиолдолд тоон системд хөрвүүлэх техникийн үйлчилгээний хөлсийг нэг бүлгийг 20000 (хорин мянга) төгрөгөөр олгоно.

2

1960 оноос одоог хүртэл

Кино баримт

(нэг бүлэг)

40 000

Киноноос хэсэгчлэн хуулбарлах

5000

3

HD төхөөрөмж

1-10 минут

10 000

10 минутаас дээш

20 000

 

3.2 Гэрэл зургийн баримтыг сканердаж олгох үйлчилгээ:

1

1900-1959 он

600dpi хүртэл

7000

600dpi дээш

10000

 

 

Архивын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/127 дугаар тушаал

 

2

1960-1980 он

600dpi хүртэл

5000

600dpi дээш

7000

3

1981 оноос одоог хүртэл

600dpi хүртэл

3000

600dpi дээш

5000

3.3 Дуу, авианы баримтыг хуулбарлаж олгох үйлчилгээ::

1

Нэг минут хүртэл

           3000

 

Архивын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/127 дугаар тушаал

Хэсэгчлэн хуулбарлахад нэг минутаас илүү гарсан секундийг дараагийн минутанд оруулна

 

 

4,Эрдэм шинжилгээний лавлах сангаас баримт хуулбарлах, ашиглах:

1

Ном, сонин,сэтгүүл

А-4 (нэг нүүр)

1000

А-3 (нэг нүүр)

1500

 

 

 

 

Архивын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/127 дугаар тушаал

 

 

 

 

 

Уншлагын танхимд судалгаа хийж байгаа үйлчлүүлэгчдэд хамаарахгүй.

2

Ном (1 ширхэг)

1921-1990 он

4000

1990 оноос хойших

2000

3

Сонин, сэтгүүл  ашиглах (1 хавтас)

1921-1990 он

5000

1990 оноос хойших

2000

5. Төрийн архивын лавлагаа олгох үйлчилгээ:

1

Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа

Нэг баримт бичиг сканердах

5000

Нэг баримт бичиг-2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/127 дугаар тушаал

 

2

Цалингийн тодорхойлолт

Нэг он-3000

3

Хүн амын тооллогын бүртгэл

Нэг он -3500

4

Мал тооллогын бүртгэл (А данс)

Нэг он-3000

5

Дайн байлдаанаар оролцсон ахмад дайчдын лавлагаа

Нэг лавлагаа 5000

6

Төрийн архивт баримт шилжиж ирээгүй тухай тодорхойлолт

Нэг тодорхойлолт 500

7

Төрийн архивын баримтыг судалж үзэхэд холбогдох баримт байхгүй тухай тодорхойлолт

Нэг тодорхойлолт 1000

8

Ял шийтгэлийн тухай лавлагаа

Нэг лавлагаа 500

 

6.Захиалгат үйлчилгээ:

1

 

 

Монгол бичгээс хөрвүүлэх

 

 

А-4 (нэг тал)

10000

Архивын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/127 дугаар тушаал

Үсгийн фонд нь-12, мөр хоорондын зай 1,5

Монгол бичгээс хөрвүүлэх нь зөвхөн үйлчилгээний хөлс бөгөөд холбогдох эх баримтыг хуулбарлаж авах бол энэ жагсаалтын 2-т заасан үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

7.Баримтыг сэлбэн засах үйлчилгээ

7.1 Баримтыг сэлбэн засах үйлчилгээ:

1

Нугалбар бичиг

90х30(см)-35 000

 

Архивын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/127 дугаар тушаал

 

2

Данс бичиг

70х30(см)-18000

 

3

Цагаан бичиг

А-3 --7000

А-4 --5000

 

4

Гэрэл зураг

13х18 -10000

 

5

Зураг төслийн баримт

А-1 –50 000

А-2 –35 000

А-3 –15 000

 

 7.2 Бусад үйлчилгээ

1

Хадгаламжийн нэгж үдэж, хавтаслах

А-3-- 7000

А-4-- 3500

 

Архивын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/127 дугаар тушаал

 

2

Гэрэл зургийн цомог хийх

А-3 –58000

А-4 –35000

         25 хуудастай

3

Хайрцаг хийх

А-3 --20000

А-4 --15000

 

4

Дэлгэмэл хавтас

А-3 --25000

А-4-- 18000

 

8. Байгууллагын архивын баримт бичгийг гэрээгээр цэгцлэх үйлчилгээ

1

Баримт бичиг цэгцлэх

1кг  2500

1хн  5000

Архивын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/127 дугаар тушаал

Байнга, 70 жил, түр хадгалах, устгах баримт бичиг

9. Хэвлэмэл хуудас хэвлэх үйлчилгээ:

1

Хэвлэмэл хуудас А-4

110

Архивын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/127 дугаар тушаал

100-499

90

500-дээш

2

Хэвлэмэл хуудас А-5

100

100-499

80

500-дээш

3

Хэвлэмэл хуудасны эх бэлтгэл

5000

1 эх

 

 

 

 

 

2019-11-28 11:31:36