• Албан ёсны цахим хуудас
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газраас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлж буй ажил үйлчилгээнд хураах төлбөрийн жагсаалт

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/д

Төлбөр, хураамжийн нэр

Төлбөр, хураамжийн хэмжээ

Хууль, журам тогтоол шийдвэрийн дугаар, огноо

 

 

Тайлбар

1

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний үнэ

Иргэн-5000

ААНБ-10000

Хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай

ЗГ-ын 2003.09.17-ны 205 дугаар тогтоол

*Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээгээ үрэгдүүлсэн тохиолдолд түүнийг нөхөн олгоход дээрх хураамжийн хэмжээг 1.5 дахин нэмэгдүүлж авна.

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ бусдад шилжүүлэхэд төлөх хураамжийн хэмжээ шинээр авахад төлөх хураамжтай адил байна.

2

Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ /Гадаадын ХОААНэгж, харъяалалгүй хүн

Иргэн-10000

ААНэгж-35000

3

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах

Иргэн-3000

ААНБ-6000

Гадаадын ХОААНэгж-10000 Харъяалалгүй хүн-5000

4

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газрын архивын лавлагаа, зурган мэдээллээр үйлчлэх

Захирамж 1х-200

Баталгаажилтын схем 1х-1000

Кадастрын зураг-2500

5

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг шинээр олгох

Сумын төв

Иргэн-6000

ААНБ-10000

Аймгийн төв

Иргэн-10000

ААНБ-20000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 39.1.1, 39.1.2

 

6

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх

 

Сумын төв

Иргэн-6000

ААНБ-10000

Аймгийн төв

Иргэн-10000

ААНБ-20000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 39.1.3, 39.1.4

 

7

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах

 

Иргэн-6000

ААНБ-12000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 39.1.5

 

8

Газрын дуудлага худалдаа, төсөл шалгаруулах баримт бичиг хүлээн авах

 

 

ИААНБ-12500

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 39.1.6

 

9

Эрхийн гэрчилгээг барьцаалсан тухай бүртгүүлж, тэмдэглэл хийлгэх

 

 

ИААНБ-10000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 39.1.12

 

 

2018-10-08 00:00:00