• Албан ёсны цахим хуудас
Төлбөрт үйлчилгээний жагсаалт
Төрийн Архиваас үзүүлэх нийтлэг үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ
...

2019-11-28 11:31:36

Дэлгэрэнгүй..
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газраас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлж буй ажил үйлчилгээнд хураах төлбөрийн жагсаалт
...

2018-10-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..