• Албан ёсны цахим хуудас
Төсвийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн харьцуулалт
Нэр Хавсралт
1 2020 оны 6-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
2 2020 оны 5-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
3 2020 оны 4-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
4 2020 оны 3-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
5 2020 оны 2-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
6 2020 оны 1-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
7 2019 оны 10-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
8 2019 оны 09 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийг төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
9 2019 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийг төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
10 2019 оны 7-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
11 2019 оны 6-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
12 2019 оны 5-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
13 2019 оны 4-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
14 2019 оны 3-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
15 2019 оны 2-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
16 2019 оны 1-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
17 2018 оны 11-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
18 2018 оны 10-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
19 2018 оны 9-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
20 2018 оны 7-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
21 2018 оны 5-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
22 2018 оны 4-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
23 2018 оны 3-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах