• Албан ёсны цахим хуудас
Төсвийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн харьцуулалт
Нэр Хавсралт
1 2019 оны 09 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийг төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
2 2019 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийг төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
3 2019 оны 7-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
4 2019 оны 6-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
5 2019 оны 5-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
6 2019 оны 4-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
7 2019 оны 3-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
8 2019 оны 2-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
9 2019 оны 1-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
10 2018 оны 11-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
11 2018 оны 10-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
12 2018 оны 9-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
13 2018 оны 7-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
14 2018 оны 5-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
15 2018 оны 4-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
16 2018 оны 3-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах