• Албан ёсны цахим хуудас
Төрийн албан хаагчид хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд гаргаж дууслаа.

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын эрх бүхий албан  тушаалтнаас 2020 онд хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг шинэчлэн гаргах 303, тайлангийн хугацаанд шинээр томилогдсон 8 нийт 311 албан тушаалтны мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд буюу 2020 оны 2 дугаар сарын 15-ны  өдрийн дотор бүрэн гаргуулж, дүн мэдээг Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлээд байна.

Хугацаа хоцорсон болон мэдүүлгээ гаргаагүй албан тушаалтан гараагүй болно.

 

2020-02-17 10:51:14