• Албан ёсны цахим хуудас
Зөвлөмж хүргүүллээ.

Авлигатай тэмцэх газраас 2017 онд манай аймагт хийсэн хяналт, шалгалтын хүрээнд ирүүлсэн зөвлөмжид үндэслэн аймгийн Засаг даргын Тамгын даргын 2018 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн 326 дугаар албан бичгээр шалгагдсан сум, агентлагт хамаарах заалтаар болон нийтлэг илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах чиглэлээр нийт 19 сум, 21 агентлагт зөвлөмж хүргүүлэн, биелэлтийг дүгнэж, цаашид эрчимжүүлэх ажлын талаар чиглэл хүргүүлээд байна.

2018-06-19 15:49:00