• Албан ёсны цахим хуудас
Авлигыг мэдээлэх утас: 18001969, 70321111

Авлигын талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авахаас өмнө ямар гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авдаг талаар танилцана уу.

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн:

- 263 дугаар зүйл. Төрийн албан тушаалтан албаны эрх мэдэл буюу албан тушаалын байдлаа урвуулах

- 264 дүгээр зүйл. Төрийн албан тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэх

- 265 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан тушаалтан эрх мэдлээ урвуулах

- 266 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэх

- 268 дугаар зүйл. Хээл хахууль авах

- 269 дүгээр зүйл. Хээл хахууль өгөх

- 270 дугаар зүйл. Хээл хахууль зуучлах

- 270.1 дүгээр зүйл. Хууль бусаар хөрөнгөжих

- 273 дугаар зүйл. Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авна. 

Бид танаас гаргасан гомдол, мэдээллийн нууцлалыг чандлан хадгалж, шуурхай шалган шийдвэрлэнэ.

 

  • Санамж: Хэрэв та хэн нэгнийг гэмт хэрэг үйлдсэн талаар худал мэдээлбэл Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 252 дугаар зүйлд заасан хариуцлага хүлээж болзошгүйг сануулъя.
2018-01-15 09:23:49