Албан ёсны цахим хуудас
Салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр
Нэр Хавсралт
1 Тангараг өргөх төрийн захиргааны албан хаагчдын нэрсийг батлах тухай /2017.11.20/ татах
2 Салбар комисс байгуулах тухай /2017.11.15/ татах
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.11.13/ татах
4 Комисс томилох тухай /2017.10.09/ татах
5 Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2017.07.06/ татах
6 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэлээс хасах тухай /2017.07.05/ татах
7 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.06.27/ татах
8 Шалгалтын дүнгийн тухай /2017.06.19/ татах
9 Салбар комисс байгуулах тухай /2017.06.14/ татах
10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.06.09/ татах
11 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.06.07/ татах
12 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.06.05/ татах
13 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.05.04/ татах
14 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.05.02/ татах
15 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.05.02/ татах
16 Комисс томилох тухай /2017.04.28/ татах
17 Комисс байгуулах тухай /2017.04.18/ татах
18 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.04.06/ татах
19 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.04.05/ татах
20 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.04.05/ татах
21 Дүгнэлт гаргах тухай /2017.03.20/ татах
22 Комисс байгуулах тухай /2017.03.07/ татах
23 Шалгалтын дүнгийн тухай /2016.12.12/ татах
24 Салбар комисс томилох тухай /2016.12.07/ татах
25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2016.12.05/ татах
26 Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2016.11.01/ татах
27 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2016.10.25/ татах
28 Шагналд уламжлах тухай /2016.07.06/ татах
29 Мэдээ, тайлангийн хуваарь батлах тухай /2016.02.29/ татах