• Албан ёсны цахим хуудас
Салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр
Нэр Хавсралт
1 Мэргэшлийн шалгалтын дүнгийн тухай /2018.10.01/ татах
2 Салбар комисс байгуулах тухай /2018.09.26/ татах
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2018.09.24/ татах
4 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.09.18/ татах
5 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.09.17/ татах
6 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.06.25/ татах
7 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.21/ татах
8 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.21/ татах
9 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.06.14/ татах
10 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.13/ татах
11 Комисс томилох тухай /2018.06.11/ татах
12 Шагналд уламжлах тухай /2018.05.22/ татах
13 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.04.03/ татах
14 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.04.02/ татах
15 Тангараг өргөх төрийн захиргааны албан хаагчдын нэрсийг батлах тухай /2017.11.20/ татах
16 Салбар комисс байгуулах тухай /2017.11.15/ татах
17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.11.13/ татах
18 Комисс томилох тухай /2017.10.09/ татах
19 Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2017.07.06/ татах
20 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэлээс хасах тухай /2017.07.05/ татах
21 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.06.27/ татах
22 Шалгалтын дүнгийн тухай /2017.06.19/ татах
23 Салбар комисс байгуулах тухай /2017.06.14/ татах
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.06.09/ татах
25 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.06.07/ татах
26 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.06.05/ татах
27 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.05.04/ татах
28 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.05.02/ татах
29 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.05.02/ татах
30 Комисс томилох тухай /2017.04.28/ татах
31 Комисс байгуулах тухай /2017.04.18/ татах
32 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.04.06/ татах
33 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.04.05/ татах
34 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.04.05/ татах
35 Дүгнэлт гаргах тухай /2017.03.20/ татах
36 Комисс байгуулах тухай /2017.03.07/ татах
37 Шалгалтын дүнгийн тухай /2016.12.12/ татах
38 Салбар комисс томилох тухай /2016.12.07/ татах
39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2016.12.05/ татах
40 Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2016.11.01/ татах
41 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2016.10.25/ татах
42 Шагналд уламжлах тухай /2016.07.06/ татах
43 Мэдээ, тайлангийн хуваарь батлах тухай /2016.02.29/ татах