• Албан ёсны цахим хуудас
Салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр
Нэр Хавсралт
1 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай /2018.12.25/ 162 дугаар тогтоол татах
2 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай /2018.11.07/ 112 дугаар тогтоол татах
3 Шагналд уламжлах тухай /2018.12.28/ татах
4 Мэргэшлийн шалгалтын дүнгийн тухай /2018.12.24/ татах
5 Салбар комисс байгуулах тухай /2018.12.20/ татах
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2018.12.18/ татах
7 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.12.18/ татах
8 Тангараг өргөх төрийн захиргааны албан хаагчдын нэрсийг батлах тухай /2018.11.07/ татах
9 Төлөвлөгөө батлах тухай /2018.11.01/ татах
10 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцөд бүртгэх тухай /2018.10.23/ татах
11 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.10.23/ татах
12 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай /2018.10.19/ татах
13 Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2018.10.03/ татах
14 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.10.02/ татах
15 Мэргэшлийн шалгалтын дүнгийн тухай /2018.10.01/ татах
16 Салбар комисс байгуулах тухай /2018.09.26/ татах
17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2018.09.24/ татах
18 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.09.18/ татах
19 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.09.17/ татах
20 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.06.25/ татах
21 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.21/ татах
22 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.21/ татах
23 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.06.14/ татах
24 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.13/ татах
25 Комисс томилох тухай /2018.06.11/ татах
26 Шагналд уламжлах тухай /2018.05.22/ татах
27 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.04.03/ татах
28 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.04.02/ татах
29 Тангараг өргөх төрийн захиргааны албан хаагчдын нэрсийг батлах тухай /2017.11.20/ татах
30 Салбар комисс байгуулах тухай /2017.11.15/ татах
31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.11.13/ татах
32 Комисс томилох тухай /2017.10.09/ татах
33 Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2017.07.06/ татах
34 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэлээс хасах тухай /2017.07.05/ татах
35 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.06.27/ татах
36 Шалгалтын дүнгийн тухай /2017.06.19/ татах
37 Салбар комисс байгуулах тухай /2017.06.14/ татах
38 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.06.09/ татах
39 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.06.07/ татах
40 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.06.05/ татах
41 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.05.04/ татах
42 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.05.02/ татах
43 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.05.02/ татах
44 Комисс томилох тухай /2017.04.28/ татах
45 Комисс байгуулах тухай /2017.04.18/ татах
46 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.04.06/ татах
47 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.04.05/ татах
48 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.04.05/ татах
49 Дүгнэлт гаргах тухай /2017.03.20/ татах
50 Комисс байгуулах тухай /2017.03.07/ татах
51 Шалгалтын дүнгийн тухай /2016.12.12/ татах
52 Салбар комисс томилох тухай /2016.12.07/ татах
53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2016.12.05/ татах
54 Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2016.11.01/ татах
55 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2016.10.25/ татах
56 Шагналд уламжлах тухай /2016.07.06/ татах
57 Мэдээ, тайлангийн хуваарь батлах тухай /2016.02.29/ татах