• Албан ёсны цахим хуудас
Салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр
Нэр Хавсралт
1 Шагналд уламжлах тухай /2018.12.28/ татах
2 Мэргэшлийн шалгалтын дүнгийн тухай /2018.12.24/ татах
3 Салбар комисс байгуулах тухай /2018.12.20/ татах
4 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2018.12.18/ татах
5 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.12.18/ татах
6 Тангараг өргөх төрийн захиргааны албан хаагчдын нэрсийг батлах тухай /2018.11.07/ татах
7 Төлөвлөгөө батлах тухай /2018.11.01/ татах
8 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцөд бүртгэх тухай /2018.10.23/ татах
9 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.10.23/ татах
10 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай /2018.10.19/ татах
11 Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2018.10.03/ татах
12 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.10.02/ татах
13 Мэргэшлийн шалгалтын дүнгийн тухай /2018.10.01/ татах
14 Салбар комисс байгуулах тухай /2018.09.26/ татах
15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2018.09.24/ татах
16 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.09.18/ татах
17 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.09.17/ татах
18 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.06.25/ татах
19 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.21/ татах
20 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.21/ татах
21 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.06.14/ татах
22 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.13/ татах
23 Комисс томилох тухай /2018.06.11/ татах
24 Шагналд уламжлах тухай /2018.05.22/ татах
25 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.04.03/ татах
26 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.04.02/ татах
27 Тангараг өргөх төрийн захиргааны албан хаагчдын нэрсийг батлах тухай /2017.11.20/ татах
28 Салбар комисс байгуулах тухай /2017.11.15/ татах
29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.11.13/ татах
30 Комисс томилох тухай /2017.10.09/ татах
31 Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2017.07.06/ татах
32 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэлээс хасах тухай /2017.07.05/ татах
33 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.06.27/ татах
34 Шалгалтын дүнгийн тухай /2017.06.19/ татах
35 Салбар комисс байгуулах тухай /2017.06.14/ татах
36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.06.09/ татах
37 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.06.07/ татах
38 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.06.05/ татах
39 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.05.04/ татах
40 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.05.02/ татах
41 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.05.02/ татах
42 Комисс томилох тухай /2017.04.28/ татах
43 Комисс байгуулах тухай /2017.04.18/ татах
44 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.04.06/ татах
45 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.04.05/ татах
46 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.04.05/ татах
47 Дүгнэлт гаргах тухай /2017.03.20/ татах
48 Комисс байгуулах тухай /2017.03.07/ татах
49 Шалгалтын дүнгийн тухай /2016.12.12/ татах
50 Салбар комисс томилох тухай /2016.12.07/ татах
51 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2016.12.05/ татах
52 Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2016.11.01/ татах
53 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2016.10.25/ татах
54 Шагналд уламжлах тухай /2016.07.06/ татах
55 Мэдээ, тайлангийн хуваарь батлах тухай /2016.02.29/ татах