• Албан ёсны цахим хуудас
Салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр
Шалгалтын дүнгийн тухай /2017.06.19/
...

2018-09-11 15:58:53

Дэлгэрэнгүй..
Салбар комисс байгуулах тухай /2017.06.14/
...

2018-09-11 15:58:11

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.06.09/
...

2018-09-11 15:56:46

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.06.07/
...

2018-09-11 15:56:10

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.06.05/
...

2018-09-11 15:42:44

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.05.04/
...

2018-09-07 12:45:39

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.05.02/
...

2018-09-07 12:43:36

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.05.02/
...

2018-09-07 12:41:26

Дэлгэрэнгүй..
Комисс томилох тухай /2017.04.28/
...

2018-09-07 12:40:06

Дэлгэрэнгүй..
Комисс байгуулах тухай /2017.04.18/
...

2018-09-07 12:38:24

Дэлгэрэнгүй..