• Албан ёсны цахим хуудас
Салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр
Салбар комисс байгуулах тухай /2018.09.26/
...

2018-11-17 12:28:21

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2018.09.24/
...

2018-11-17 12:26:49

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.09.18/
...

2018-11-17 12:26:00

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.09.17/
...

2018-11-17 12:25:12

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.06.25/
...

2018-11-17 12:24:31

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.21/
...

2018-11-17 12:23:58

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.21/
...

2018-11-17 12:23:38

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.06.14/
...

2018-11-17 12:22:44

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.13/
...

2018-11-17 12:19:27

Дэлгэрэнгүй..
Комисс томилох тухай /2018.06.11/
...

2018-11-17 12:18:50

Дэлгэрэнгүй..