• Албан ёсны цахим хуудас
Салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай /2018.12.25/ 162 дугаар тогтоол
...

2019-04-23 17:47:24

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай /2018.11.07/ 112 дугаар тогтоол
...

2019-04-23 17:44:50

Дэлгэрэнгүй..
Шагналд уламжлах тухай /2018.12.28/
...

2019-04-23 17:30:26

Дэлгэрэнгүй..
Мэргэшлийн шалгалтын дүнгийн тухай /2018.12.24/
...

2019-04-23 17:29:19

Дэлгэрэнгүй..
Салбар комисс байгуулах тухай /2018.12.20/
...

2019-04-23 17:28:10

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2018.12.18/
...

2019-04-23 17:27:21

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.12.18/
...

2019-04-23 17:26:43

Дэлгэрэнгүй..
Тангараг өргөх төрийн захиргааны албан хаагчдын нэрсийг батлах тухай /2018.11.07/
...

2019-04-23 17:25:20

Дэлгэрэнгүй..
Төлөвлөгөө батлах тухай /2018.11.01/
...

2019-04-23 17:23:32

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцөд бүртгэх тухай /2018.10.23/
...

2019-04-23 17:22:48

Дэлгэрэнгүй..