• Албан ёсны цахим хуудас
Салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр
Нэр дэвшүүлэх тухай /2019.10.31/
...

2020-03-25 11:40:32

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай /2019.10.25/
...

2020-03-25 11:39:30

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2019.10.25/
...

2020-03-25 11:38:28

Дэлгэрэнгүй..
Салбар комисс байгуулах тухай /2019.10.14/
...

2020-03-25 11:32:42

Дэлгэрэнгүй..
Нэр дэвшүүлэх тухай /2019.08.26/
...

2020-03-25 11:31:44

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2019.08.23/
...

2020-03-25 11:17:13

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2019.08.22/
...

2020-03-25 11:15:36

Дэлгэрэнгүй..
Шагналд уламжлах тухай /2018.12.28/
...

2019-04-23 17:30:26

Дэлгэрэнгүй..
Мэргэшлийн шалгалтын дүнгийн тухай /2018.12.24/
...

2019-04-23 17:29:19

Дэлгэрэнгүй..
Салбар комисс байгуулах тухай /2018.12.20/
...

2019-04-23 17:28:10

Дэлгэрэнгүй..