• Албан ёсны цахим хуудас
Захиргааны хэм хэмжээний актын төслийн санал асуулга
Д/д
Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл
Актын төслийн танилцуулга
Санал өгөх хаяг
Санал авч дуусах хугацаа
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
10.
 
 
 
 

 

2018-05-24 15:34:24